Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

7. 11. 2008

Stanovy občanského sdružení „Fretky na půdě“

 

Čl. 1
Název, forma a sídlo

 

Občanské sdružení „Fretky na půdě“ (dále jen „sdružení“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 83/1990  Sb., o sdružovaní občanů, v platném znění. Má sídlo v obci Zásadka č.20, Mnichovo Hradiště.

 


Čl. 2
Charakter sdružení

 

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany chovu fretek k aktivní činnosti na jejich ochranu, k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti domácího chovu fretek.

 


Čl. 3
Základní cíle sdružení

 

Základními cíli sdružení jsou:
a) ochrana nalezených, nechtěných, odložených fretek, což je hlavním posláním sdružení
b) poskytnutí pomoci těmto fretkám ve spolupráci s veterinární službou

 

c) poskytování azylu těmto fretkám a vyhledávání nových spolehlivých majitelů

 


Čl. 4

Formy činnosti sdružení

 

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 

a)   praktická činnost formou záchranné stanice pro opuštěné fretky

 

b)   organizování kampaní a petičních akcí na ochranu fretek

 

c)   pořádat vzdělávací akce (přednášky, semináře)

 

d)   účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy chovu fretek  

 

  

 


Čl.  5
Členství ve sdružení

 

1. Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.

 

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor sdružení rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

 

3. Výbor sdružení o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

 

4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

 

5. Člen sdružení má právo zejména:

 

·          účastnit se veškeré činnosti sdružení, volit výbor a další orgány sdružení a být volen do těchto   
  orgánů,

 

·          posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení,

 

·          předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti sdružení.

 

 

 

 

 

6. Člen sdružení je povinen zejména:

 

  • dodržovat stanovy,

     

  • hájit zájmy ochrany fretek v kontextu s ochranou přírody a životního prostředí,

     

  • sdělovat výboru sdružení změny údajů uvedených v přihlášce.

     

 

 

 

 

 

 

Čl. 6
Zánik členství

 

Členství zaniká na základě oznámení člena sdružení o ukončení členství ve sdružení, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.

 

 
Čl. 7
Orgány sdružení

 

1. Nejvyšším orgánem sdružení členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně aby,  

 

a)   schválila případné změny stanov,

 

b)   zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení, případně tento výbor odvolala,

 

c)   schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za předcházející období,

 

d)   určila koncepci činnosti sdružení na další období,

 

e)   stanovila výši členských příspěvků,

 

f)   schválila rozpočet sdružení na příští období,

 

g)   zvolila čestné členy sdružení a rozhodla o vyloučení člena sdružení,

 

h)    rozhodla o zániku sdružení.

 

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Usnášeníschopná je pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

3. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

 

4. Činnost sdružení mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

 

5. Jménem sdružení samostatně jednají předseda, případně místopředseda.

 


Čl. 8
Hospodaření sdružení

 

1. Sdružení hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti sdružení, řádně podložené účetními doklady.

 

2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy sdružení na každé členské schůzi.

 

3. V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.
  

 


Čl. 9
Závěrečná ustanovení

 

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

 

2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 20.9.2008.

 

     Účinnosti nabývají dnem registrace sdružení u ministerstva vnitra ČR.